Kongres zakończony

 

 

 

Jak nigdy dotąd, strategiczna rola węgla brunatnego została mocno uwypuklona w świetle zaistniałej sytuacji geopolitycznej w Europie i na świecie – w Bełchatowie zakończył się VIII Międzynarodowy Kongres Węgla Brunatnego.

Kongres po raz kolejny potwierdził strategiczną rolę węgla brunatnego, jako paliwa energetycznego na dziś i w kilkudziesięcioletniej perspektywie zarówno w Polsce, Unii Europejskiej, jak i na świecie – mówi Kazimierz Kozioł, dyrektor PGE GiEK SA Oddział KWB Bełchatów. Dodaje też, że ta strategiczna rola została mocno uwypuklona w świetle zaistniałej sytuacji geopolitycznej w Europie i na świecie w związku z wydarzeniami na Ukrainie i całym makroregionie Europy Wschodniej. Hasło przewodnie kongresu Węgiel brunatny – szanse i zagrożenia, wynika z roli i znaczenia węgla brunatnego i energetyki na nim opartej dla rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw oraz z pełnej świadomości zagrożeń dla rozwoju tej branży i branż współpracujących.

Naszą rolą w rozwoju branży jest doskonalenie procesów w obszarze wydobycia i wytwarzania energii, wdrażanie nowych technologii oraz zabezpieczenie dostępu do nowych złóż węgla brunatnego, z odpowiednim wsparciem państwa – przekonywał na kongresie Jacek Kaczorowski, prezes zarządu PGE GiEK SA. Jego zdaniem niezbędne są działania na rzecz ochrony złóż o znaczeniu strategicznym, w celu ich zabezpieczenia przed nadmierną zabudową infrastrukturalną oraz wspólne działanie przeciw dekarbonizacji gospodarki.  

Paliwo niezbędne dla energetyki 

Obecnie w Polsce i na świecie węgiel brunatny jest najtańszym paliwem do produkcji energii elektrycznej, a problem zabezpieczenia potrzeb energetycznych na dziś i w przyszłości jest problemem globalnym. Specjaliści branży górniczej podkreślają, że tendencja ta utrzyma się w długim horyzoncie czasowym, ponieważ inne paliwa energetyczne w dotychczas rozpoznanych złożach wyczerpią się, a nowe złoża węgla kamiennego występują w gorszych warunkach górniczo-geologicznych, co znacznie zwiększy koszty jego wydobycia.

– 58 referatów zgłoszonych i opublikowanych  w specjalnym wydawnictwie oraz przeprowadzona dyskusja w czasie obrad nacechowana troską o rozwój branży górnictwa węgla brunatnego i energetyki na niej opartej, pozwoliły na sformułowanie i przyjęcia generalnych wniosków, które zostały  zawarte w pokongresowej uchwale – informuje Kazimierz Kozioł. Uczestnicy kongresu będą mogli zgłaszać do niej uwagi jeszcze do maja. Następnie uchwała zostanie rozpowszechniania i przekazania przedstawicielom administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystom, naukowym ośrodkom opiniotwórczym w celu wykorzystania jej w podejmowanych decyzjach.

Współpraca techniczna i wymiana doświadczeń z czeską firmą

Podczas kongresu podpisano także porozumienie między spółką PGE GiEK SA a Severoceske doly a.s., największym producentem węgla brunatnego w Republice Czeskiej (ok. 23 mln t rocznie).  

 – W wyniku współpracy nastąpi wymiana doświadczeń między spółkami w zakresie prowadzonej działalności wydobywczej, regulacji prawnych, pozwoleń i koncesji na wydobycie, ochrony zasobów energetycznych, współpracy z samorządami terytorialnymi, administracją publiczną i organizacjami społecznymi oraz wpływu górnictwa na środowisko naturalne – wyjaśnia Jacek Kaczorowski. Spółki będą się także dzielić swoimi doświadczeniami w zakresie zagrożeń i problemów technicznych pojawiających się w trakcie eksploatacji i likwidacji wyrobisk. Porozumienie podpisano na 5 lat.

Kongres zorganizowały PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, PGE GIEK SA Oddział Kopalnia  Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Bełchatowie. – Uczestnictwo w kongresie jest ważnym wydarzeniem dla górniczej kadry menedżerskiej i naukowej – zaznacza Kazimierz Kozioł. – Tegoroczny kongres po raz kolejny potwierdził potrzebę dalszych spotkań dla ciągłej wymiany doświadczeń, poglądów i osiągnięć branży węgla brunatnego i energetyki. Jest  nadal doskonałą platformą budowy zrozumienia i dobrych relacji między grupami zaangażowanymi w rozwój branży górniczo-energetycznej.

Podczas kongresu odbyło się pięć sesji referatowych, w których wystąpili krajowi i  zagraniczni specjaliści branży. Tematem wiodącym było wydobycie węgla brunatnego i wykorzystanie go do produkcji energii elektrycznej. Dyskutowano również o nowych kierunkach działań proekologicznych w kopalniach i elektrowniach oraz o nowoczesnych rozwiązaniach informatycznych stosowanych do wspomagania procesów produkcyjnych i zarządzania.  W Hali Widowiskowo – Sportowej zorganizowana została wystawa, na której swoje możliwości i rozwiązania prezentowały firmy związane z branżą górniczą. Z kolei na parkingu przed  halą można było obejrzeć  ofertę producentów maszyn wydobywczych: potężnych wywrotek, koparek i ładowarek. W specjalnym wydawnictwie opublikowano kilkadziesiąt referatów. Wielu uczestników kongresu zwiedziło także Kopalnię  i Elektrownię Bełchatów.

W kongresie wzięli udział m.in. posłowie, senatorowie i eurodeputowani: Dorota Rutkowska, Wiesław Dobkowski, Artur Ostrowski, Dariusz Seliga, Jan Michalski i Jacek Saryusz – Wolski  oraz  Jerzy Witold Pietrewicz – sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Marek Woszczyk, prezes Polskiej Grupy Energetycznej, przedstawiciele EURACOAL (Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego): sekretarz generalny Brian Ricketts i prezydent Paweł Smoleń, a także  przedstawiciele świata nauki i biznesu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Print this page

© PGE Polska Grupa Energetyczna SA